Breaking News

Recent Posts

April, 2018

 • 23 April

  ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์

  นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา (รุ่นที่ 2) สำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ดำเนินการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ หัวข้อ "การสร้างอำนาจต่อรองของผู้หญิงขายบริการในเมืองชายแดน : ศึกษากรณีเมืองเบตง จังหวัดยะลา" เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ และอาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา 

  Read More »

January, 2018

 • 25 January

  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวชนกมลย์ คงยก

  ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาได้จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวชนกมลย์ คงยก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัสนักศึกษา 58310046 ในหัวข้อ “บาติกยอกยาการ์ตากับการประกอบสร้างอัตลักษณ์แห่งชาติอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป (ค.ศ. 1998-2017)” ​ในการสอบครั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ (ประธานกรรมการ), อาจารย์ ดร.อัมพร หมาดเด็น (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) และ Dr.Hamam Supriyadi (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มาเป็นคณะกรรมการในการสอบ รวมถึงคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพต่อไป

  Read More »

December, 2017

 • 26 December

  การสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์

  การสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อ “การสร้างอำนาจต่อรองของผู้หญิงขายบริการในเมืองชายแดน : ศึกษากรณีเมืองเบตง จังหวัดยะลา” โดยนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาในวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา การสอบในครั้งนี่ หลักสูตรฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ (ประธานกรรมการ), รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด, อ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูณระ, รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และผศ.ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต มาเป็นคณะกรรมการในการสอบครั้งนี้ รวมถึงคณาจารย์ที่เข้าร่วมเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในการพัฒนาเล่มวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม

  Read More »
 • 26 December

  การทดลองนำเสนอวิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาได้จัดกิจกรรมการทดลองนำเสนอวิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาประเด็นความสนใจทางวิชาการไปสู่หัวข้อวิทยานิพนธ์โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาอีกด้วย                                      

  Read More »

September, 2017

 • 6 September

  การจัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษาเพื่อพัฒนาหัวข้อและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษาเพื่อพัฒนาหัวข้อและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการติดตามการทำงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการกระตุ้มเตือนให้นักศึกษาเกิดกระบวนการทำงานวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง และประสานกับทางหลักสูตรฯอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อัญญาณ์ สมุห์เสนีโต อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี้มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมและรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี                    ประมวลภาพกิจกรรม

  Read More »

August, 2017

June, 2017

May, 2017

 • 19 May

  การสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวกณิศ ศรีเปารยะ

  ในวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การศึกษานาฏลีลา พิธีกรรม และจักรวาลทัศน์ในโนรา โดยเปรียบเทียบกับมะโย่งและบารอง” โดยนางสาวกณิศ ศรีเปารยะ (รหัสนักศึกษา 54310123) ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 2 ทั้งนี้ หลักสูตรฯได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต มาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการสอบอีก 4 ท่านดังนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา, ดร. ม.ร.ว. รุจยา อาภากร, ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ    

  Read More »

April, 2017

 • 20 April

  โครงการวิจัยภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์

  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษาจัดโครงการวิจัยภาคสนามเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ขึ้นระหว่างวันที่ 7-14 เมษายน 2560 ณ บ้านถ้ำช้าง จังหวัดเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยภาคสนามในต่างประเทศและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรฯ

  Read More »
 • 1 April

  โครงการรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา ได้จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ รวมถึงเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งยังได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงการเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไป

  Read More »

March, 2017

February, 2017